Cirkevná materská škola sv. Jozefa, Pezinok

Cirkevná materská škola sv. Jozefa, Pezinok

Za hradbami 1
90201 Pezinok
IČO: 42127629

Informácie o inštitúcii Cirkevná materská škola sv. Jozefa, Pezinok

 

 

Predstavujeme sa vám

 

Cirkevná materská škola sv. Jozefa v Pezinku

Sme jednotriednou materskou školou s celodennou prevádzkou. Nachádzame sa v budove štátnej materskej školy Za hradbami 1 v Pezinku, blízko centra mesta. Poskytujeme starostlivosť deťom vo veku od 3 až 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

Sme sme cirkevná škôlka, v ktorej sa snažíme vytvárať rodinnú atmosféru a s rodičmi nás spája záujem o dieťa – chceme, aby napredovalo po každej stránke – fyzickej, psychickej, duchovnej a rozvíjalo svoj talent a intelekt.

Prevádzka našej materskej školy je v čase od 7.00 do 17.00 h v pracovných dňoch.

 

Cirkevná materská škola sv. Jozefa začala svoju prevádzku v roku 2006 ako elokované pracovisko Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov so sídlom v Ivanke pri Dunaji. V súčasnosti je samostatnou inštitúciou a jej zriadovateľom je Rímskokatolícka cirkev so sídlom v Bratislave.

Základnou charakteristikou našej škôlky je klíma rodinného prostredia podľa vzoru Svätej rodiny - rodiny sv. Jozefa. Vytvára podnety emocionálnej rovnováhy, podporuje sociálne a interpersonálne interakcie medzi učiteľom a dieťaťom a medzi deťmi navzájom. Vyrovnaná pracovná klíma umožňuje rozvoj každého dieťaťa a jeho uplatnenie v ďalšom školskom prostredí. Pozitívne profesionálny vzťah učiteliek poskytuje spravodlivé prostredie, bezvýhradné prijatie dieťaťa, akceptovanie identity každého subjektu. Cirkevná materská škola sv. Jozefa podporuje duchovný rozvoj detí v zmysle prinípov katolíckej viery.

Naša škôlka podporuje rozvíjanie všetkých oblastí kultúrnej gramotnosti s akcentáciou na umeleckú gramotnosť. V rámci umeleckej gramotnosti sa venujeme najmä hudobnému a dramatickému umeniu. V hudobnom umení sa sa zameriavame na produktivitu dieťaťa – detský spev, individuálny aj  kolektívny. V dramatickom umení sa sústreďujeme na podporu divadelnej tvorby detí a jej verejnú prezentáciu.

Naša materská škola je zapojená do najväčšieho medzinárodného certifikačno-vzdelávacieho ekoprogramu „Zelená škola“ pre materské, základné a stredné školy, prostredníctvom, ktorého napĺňa ciele environmentálnej výchovy. Takýmto spôsobom vedie deti a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu, t. j. pomáha znížiť jej ekologickú stopu.

Naším cieľom je optimálne pripraviť dieťa na školské vzdelávanie a život v spoločnosti. Vytvárame priaznivé výchovno-vzdelávacie prostredie, s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorom realizujeme učenie hrou.

Deti trávia čas v útulnom prostredí. Interiér je vybavený novým zariadením a učebnými pomôckami. Exteriér umožňuje deťom efektívny pobyt na čerstvom vzduchu a je vybavený preliezkami, hojdačkou, šmykľavkou a pieskoviskom.

Deťom poskytujeme celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť, v školskej jedálni je denne zabezpečená strava, čerstvé ovocie, zelenina a pitný režim.

Výchovno vzdelávací proces zabezpečujú kvalifikované učiteľky.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

pani učiteľka Lucka
Mgr. Lucia Nagyová – riaditeľka

 

ani učiteľka Gabika
Mgr. Gabriela Podhorská – triedna učiteľka

 

telefón: 0911 811 372
e-mail: cmskolka@cmskolka.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit